Natural8KYC

Natural8KYC

陈子喜曰∶吾今后不敢以着述让后人也。曰∶怯之意虽出于胆,而怯之势实成于心,以重剂镇心,所以助胆也。

补阳之药,可少用以奏功,而补阴之药,必多用以取效。人参属水中之阳,丹砂则属火中之阴,丹砂生辰州者,名曰辰砂。

然而天下之大,岂少奇人。况熟地乃至阴之品,性又至纯,非佐之偏胜之药,断断不能成功,此四物汤补血所以必益之当归、白芍、川芎也。

内容:当归,味甘辛,气温,可升可降,阳中之阴,无毒。但恐补气则阳偏旺而阴偏衰,所以又益之当归以生血,使气生十之七而血生十之三,则阴阳有制,反得大益。

 藿香味甘则和脾胃之气,紫苏味辛则和肝肺之气,可升可降皆以其为草之身茎故也。而徒滑之正无益也。

陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。诸疮尖起作脓,每每发热,乃是气来蒸血,气盛则血随气化,而成脓。

Leave a Reply